คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
|

เลือกปี :  

ประจำปี 2563

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563
  ขนาดไฟล์ : 302 KB. ดาวน์โหลด

ประจำปี 2562

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
  ขนาดไฟล์ : 296 KB. ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2562
  ขนาดไฟล์ : 299 KB. ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2562
  ขนาดไฟล์ : 298 KB. ดาวน์โหลด

ประจำปี 2561

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  ขนาดไฟล์ : 300 KB. ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2561
  ขนาดไฟล์ : 354 KB. ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2561
  ขนาดไฟล์ : 301 KB. ดาวน์โหลด

ประจำปี 2560

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
  ขนาดไฟล์ : 306 KB. ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2560
  ขนาดไฟล์ : 309 KB. ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2559
  ขนาดไฟล์ : 319 KB. ดาวน์โหลด