มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
|

เลือกปี :  
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 มี.ค. 2563 11,779,822,905.64 12.3998
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2562 12,766,472,371.42 13.4383
30 ก.ย. 2562 12,867,907,188.79 13.5451
30 มิ.ย. 2562 12,916,084,523.18 13.5958
31 มี.ค. 2562 13,036,350,026.81 13.7224
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2561 11,925,874,868.61 12.5535
30 ก.ย. 2561 11,957,768,022.03 12.5871
31 ส.ค. 2561 12,235,892,789.21 12.8798
31 ก.ค. 2561 12,427,283,462.25 13.0813
30 มิ.ย. 2561 12,306,278,720.96 12.9539
31 พ.ค. 2561 12,256,358,123.99 12.9014
30 เม.ย. 2561 12,545,802,884.38 13.2061
31 มี.ค. 2561 12,428,894.090.35 13.0830
28 ก.พ. 2561 11,790,795,385.59 12.4113
31 ม.ค. 2561 11,995,758,660.67 12.6271
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2560 11,870,839,413.01 12.4956
30 พ.ย. 2560 12,063,043,083.93 12.6979
31 ต.ค. 2560 12,341,882,454.17 12.9914
30 ก.ย. 2560 12,228,831,522.93 12.8724
31 ส.ค. 2560 12,161,024,342.05 12.8010
31 ก.ค. 2560 12,338,390,981.28 12.9877
30 มิ.ย. 2560 12,207,835,135.24 12.8503
31 พ.ค. 2560 12,140,597,052.28 12.7795
30 เม.ย. 2560 12,422,705,299.23 13.0765
31 มี.ค. 2560 12,300,699,909.55 12.9481
28 ก.พ. 2560 10,502,520,213.08 11.0552
31 ม.ค. 2560 10,697,761,623.83 11.2608
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2559 10,560,944,502.93 11.1167
30 พ.ย. 2559 10,485,119,793.58 11.0369
31 ต.ค. 2559 10,764,919,740.15 11.3314
30 ก.ย. 2559 10,650,419,408.05 11.2109
31 ส.ค. 2559 10,574,782,928.35 11.1313
31 ก.ค. 2559 10,750,294,380.10 11.3161
30 มิ.ย. 2559 10,626,597,167.62 11.1858
31 พ.ค. 2559 10,559,791,054.01 11.1155
30 เม.ย. 2559 10,832,336,341.63 11.4024
31 มี.ค. 2559 10,719,381,415.00 11.2835
29 ก.พ. 2559 10,337,373,857.78 10.8814
31 ม.ค. 2559 10,500,013,385.88 11.0526
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2558 10,370,925,480.88 10.9167
30 พ.ย. 2558 10,292,698,041.86 10.8344
31 ต.ค. 2558 10,537,143,397.43 11.0917
30 ก.ย. 2558 10,439,602,238.00 10.9890
31 ส.ค. 2558 10,366,825,850.82 10.9124
31 ก.ค. 2558 10,527,847,353.73 11.0819
30 มิ.ย. 2558 10,417,016,097.17 10.9652
31 พ.ค. 2558 10,351,037,890.03 10.8958
30 เม.ย. 2558 10,567,781,551.42 11.1239
31 มี.ค. 2558 10,460,984,650.82 11.0115
28 ก.พ. 2558 10,413,799,605.46 10.9618
31 ม.ค. 2558 10,590,797,443.53 11.1482
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2557 10,480,907,556.08 11.0325
30 พ.ย. 2557 10,374,216,418.71 10.9202
31 ต.ค. 2557 10,604,771,596.14 11.1629
30 ก.ย. 2557 10,510,233,527.06 11.0634
31 ส.ค. 2557 10,398,156,620.13 10.9454
31 ก.ค. 2557 10,555,700,811.89 11.1112
30 มิ.ย. 2557 10,456,915,163.66 11.0072
31 พ.ค. 2557 10,346,780,517.03 10.8913
30 เม.ย. 2557 10,578,256,133.74 11.1350
31 มี.ค. 2557 10,475,829,788.59 11.0271
28 ก.พ. 2557 10,430,159,761.86 10.9791
31 ม.ค. 2557 10,607,456,624.02 11.1657
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2556 10,490,007,845.38 11.0421
30 พ.ย. 2556 10,380,121,015.96 10.9264
31 ต.ค. 2556 10,613,901,670.42 11.1725
30 ก.ย. 2556 10,523,123,902.34 11.0769
31 ส.ค. 2556 10,414,160,471.08 10.9622
31 ก.ค. 2556 10,566,136,837.12 11.1222
30 มิ.ย. 2556 10,461,130,282.23 11.0117
31 พ.ค. 2556 10,350,123,061.17 10.8948
30 เม.ย. 2556 10,571,456,728.60 11.1278
31 มี.ค. 2556 10,471,936,337.88 11.0230
28 ก.พ. 2556 10,250,539,191.18 10.7900
31 ม.ค. 2556 10,412,475,816.17 10.9605
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2555 10,303,780,967.79 10.8460
30 พ.ย. 2555 10,243,020,961.52 10.7821
31 ต.ค. 2555 10,459,825,870.98 11.0103
30 ก.ย. 2555 10,373,285,655.53 10.9192
31 ส.ค. 2555 10,317,477,150.29 10.8605
31 ก.ค. 2555 10,464,583,350.07 11.0153
30 มิ.ย. 2555 10,370,401,882.27 10.9162
31 พ.ค. 2555 10,322,557,969.18 10.8658
30 เม.ย. 2555 10,522,449,391.10 11.0762
31 มี.ค. 2555 10,426,294,333.20 10.9750
29 ก.พ. 2555 10,341,878,898.55 10.8861
31 ม.ค. 2555 10,487,681,012.45 11.0396
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2554 10,384,273,829.56 10.9308
30 พ.ย. 2554 10,332,797,562.70 10.8766
30 ก.ย. 2554 10,432,965,331.62 10.9820
31 ส.ค. 2554 10,394,234,472.21 10.9413
31 ก.ค. 2554 10,510,811,457.52 11.0640
30 มิ.ย. 2554 10,432,254,893.69 10.9813
31 พ.ค. 2554 10,400,227,509.28 10.9476
30 เม.ย. 2554 10,586,291,947.75 11.1434
31 มี.ค. 2554 10,509,306,416.53 11.0624
28 ก.พ. 2554 10,652,103,492.15 11.2127
31 ม.ค. 2554 10,564,639,972.56 11.1206
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
31 ธ.ค. 2553 10,469,776,843.89 11.0208
30 พ.ย. 2553 10,400,107,156.37 10.9474
31 ต.ค. 2553 10,568,065,705.26 11.1242
30 ก.ย. 2553 10,501,147,764.98 11.0538
31 ส.ค. 2553 10,465,592,287.68 11.0164
31 ก.ค. 2553 10,563,785,987.25 11.1197
30 มิ.ย. 2553 10,491,720,574.62 11.0439
31 พ.ค. 2553 10,458,244,927.84 11.0086
30 เม.ย. 2553 10,659,352,549.82 11.2203
31 มี.ค. 2553 10,581,584,115.82 11.1385
28 ก.พ. 2553 11,108,734,174.27 11.6934
31 ม.ค. 2553 11,027,247,491.89 11.6076