This printed article is located at https://www.samuiairportpropertyfund.com/general_info.html

General Information

1. ประวัติความเป็นมาของอำเภอ

"สมุย" เป็นคำที่มาจากภาษาใดไม่ปรากฏแน่ชัด ได้แต่สันนิษฐานกันไปต่างๆ นานาว่าน่าจะมาจากภาษามลายู ภาษาจีนไหหลำ ภาษาทมิฬ หรือแม้กระทั่งว่าน่ามาจากชื่อต้นไม้หนึ่ง อย่างไรก็ตาม "อำเภอเกาะสมุย" เป็นอำเภอชั้น 1 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. สภาพทั่วไป

พื้นที่ของอำเภอเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร (157,273 ไร่) ซึ่งเฉพาะพื้นที่ของเกาะสมุยจริงๆ มีเนื้อที่ 227 ตารางกิโลเมตร (142,031 ไร่) ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ของเกาะต่างๆ รวมอยู่ด้วยกันกว่า 50 เกาะ และยังมีประชากรในพื้นที่จำนวน 61,318 คน รวมกับประชากรแฝง ซึ่งมีประมาณหกเท่าของประชากรตามทะเบียนราษฎรและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว ส่งผลให้อำเภอเกาะสมุยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว

ที่ตั้งและภูมิศาสตร์

เกาะสมุยเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนไหล่ทวีป อยู่ตอนกลางของอ่าวไทย นอกชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 84 กิโลเมตร ระหว่างเส้นรุ้งที่ 9 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 750 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่เฉพาะเกาะราว 227 ตารางกิโลเมตร กว้าง 21 กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร เกาะสมุยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้าง

เกาะสมุยเป็นอำเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 53 เกาะ มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 314 ตารางกิโลเมตร ในบรรดาเกาะต่างๆเหล่านี้ เกาะสมุยมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีผู้คนอาศัยอยู่มากที่สุด รองลงมาคือ เกาะพลวย เกาะแตน เกาะแม่เกาะ เกาะเชือก เกาะส้ม เกาะวัวจิ๋ว เกาะหลัก เกาะริกัน เกาะวัวตาหลับ ตามลำดับ สำหรับเกาะที่รวมกลุ่มอยู่กับเกาะพลวยและเกาะแม่เกาะ รวมเรียกว่า “หมู่เกาะอ่างทอง” อำเภอเกาะสมุยมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลในเขตอำเภอใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อทะเลเขต อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพงัน เป็นผืนดินที่อยู่ใกล้ เกาะสมุยมากที่สุดราว 15 กม.
 • ทิศใต้ ติดต่อทะเลเขต อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อยู่ห่างเกาะสมุย 40 กม.
 • ทิศตะวันออก ติดต่อทะเลอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อทะเลเขต อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ อ.เมือง อ.ท่าฉาง และ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มา : http://www.kohsamuicity.go.th ข้อมูล ณ วันที่ทำการสืบค้น วันที่ 20 มกราคม 2558

3. การเมืองการปกครอง
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2499 เกาะสมุยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลครั้งแรกซึ่งมีพื้นที่ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 สุขาภิบาลเกาะสมุยได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2551 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเกาะสมุยเป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุย
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเกาะสมุยเป็นเทศบาลนครเกาะสมุย มีพื้นที่ครอบคลุม ทั้งอำเภอเกาะสมุย ซึ่งประกอบด้วย 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน โดยเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวในอำเภอเกาะสมุย ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น อำเภอเกาะสมุยกับเทศบาลนครเกาะสมุยก็เป็นพื้นที่เดียวกัน ทำให้เทศบาลนครเกาะสมุยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งอำเภอเกาะสมุย ซึ่งในการปฏิบัติงานและประสานงานระหว่างส่วนราชการและภาคประชาคมต่างก็ทราบดีว่าเทศบาลนครเกาะสมุยมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งอำเภอเกาะสมุย

เทศบาลนครเกาะสมุยมีหน่วยงานทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งในพื้นที่ ดังนี้

ที่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน
1 สังกัดราชการส่วนกลาง 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย
2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
4. สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย
5. ศาลจังหวัดเกาะสมุย
6. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
8. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย
9. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
10. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
11. สถานีตรวจอากาศ
12. สถานีรายงานเกาะสมุย
13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะสมุย
14. สถานีท่องเที่ยวที่ 5
15. หมวดการทางเกาะสมุย
16. ฐานส่งกำลังบำรุงกองทัพเรือ ภาคที่ 3
17. ด่านศุลกากรเกาะสมุย
18. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เกาะสมุย
19. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกาะสมุย
20. สถานีตำรวจน้ำที่ 3 กองกับการ 6
21. หน่วยบริหารป่าไม้อำเภอเกาะสมุย
22. หน่วยจัดการต้นน้ำเกาะสมุย
23. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค 1. อำเภอเกาะสมุย
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเกาะสมุย
6. สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย
7. สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด
8. โรงพยาบาลเกาะสมุย
9. ศูนย์บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะสมุย
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1. ที่ทำการไปรษณีย์ (จำนวน 4 แห่ง)
2. ศูนย์โทรคมนาคม
3. ศูนย์ประสานงานและพัฒนาการท่องเที่ยว
4. สำนักงานบริการโทรศัพท์เกาะสมุย
5. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
4 หน่วยการปกครองท้องถิ่น 1. เทศบาลนครเกาะสมุย

1) จำนวนประชากร จากข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อำเภอเกาะสมุย มีประชากร จำนวน 62,388 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 30,334 คน ประชากรหญิง 32,054 คน มีจำนวน 42,500 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 274 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนผู้สูงอายุ จำนวน 5,459 คน มีผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 442 คน นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงซึ่งมีประมาณ 300,000 คน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติประมาณ 3,000 คน/วัน

2) ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ประชากรจะอาศัยอยู่ใน 3 เกาะ คือเกาะสมุย เกาะพลวย และเกาะแตน โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวหนาแน่นในตำบลที่เป็นศูนย์รวมบริการหลักของธุรกิจการท่องเที่ยว และในตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ตำบลอ่างทอง ตำบลมะเร็ต ตำบลบ่อผุด และตำบลแม่น้ำ โดยประชากรจะจับกลุ่มเป็นชุมชนใหญ่อยู่หลายชุมชน เช่น ชุมชนหน้าทอน ชุมชนแม่น้ำ ชุมชนหัวถนน โดยเฉพาะชุมชนเฉวง และชุมชนละไม ถือเป็นศูนย์รวมแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวและสถานบันเทิงต่างๆ

ตารางแสดงจำนวนประชากรอำเภอเกาะสมุยแยกเป็นรายตำบล

ที่ ตำบล จำนวนประชากร (คน) จำนวน/หลัง
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 อ่างทอง 5,799 5,888 11,687 5,363
2 ลิปะน้อย 2,456 2,617 5,073 2,455
3 ตลิ่งงาม 2,772 2,920 5,692 2,605
4 หน้าเมือง 2,390 2,505 4,895 2,427
5 มะเร็ด 4,119 4,611 8,730 6,915
6 บ่อผุด 8,857 9,278 18,135 16,435
7 แม่น้ำ 3,941 4,235 8,176 6,300
รวม 30,334 32,054 62,388 42,500

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

3) เชื้อชาติ ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทย แต่มีเชื้อชาติอื่นปะปนอยู่บ้าง เช่น จีน มลายู โดยชาวจีนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตชุมชนยึดอาชีพค้าขายเป็นหลัก ส่วนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูจะตั้งบ้านเรือน ริมฝั่งทะเลมีอาชีพประมง และปัจจุบันชาวตะวันตกเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น

4. สภาพเศรษฐกิจ

ปัจจุบันโครงสร้างทางเศรษฐกิจในเกาะสมุยประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรมเป็นสาขาหลัก รองลงมา คือ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการค้าและบริการและสาขาอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

ด้านการเกษตร
กสิกรรม อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 102,745 ไร่ มีการประกอบอาชีพกสิกรรม เป็นหลัก โดยมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งในด้านพื้นที่เพาะปลูกปริมาณผลผลิต และมูลค่าผลผลิต ซึ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจในเกาะสมุยเป็นการผลิตทั้งเพื่อการบริโภคและการส่งออกพืชที่ส่งออกมากที่สุดคือมะพร้าวและผลไม้บางชนิด นอกนั้นยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น ปัจจุบันจึงมีการนำเข้าพืช ผัก ผลไม้ จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอใกล้เคียงเพื่อมาบริโภคภายในเกาะ

ประมง
ส่วนการประมงในเกาะสมุยเกือบทั้งหมดเป็นประมงชายฝั่งขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพประมงน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านต่างๆ และมีส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพประมงน้ำจืด ได้แก่ การเลี้ยงปลา โดยผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครอบครัวร้อยละ 30 ที่เหลือร้อยละ 70 นำไปจำหน่ายในตลาดและร้านอาหารภายในเกาะ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการทำประมงทะเลซึ่งเป็นผลผลิตส่วนใหญ่มีขีดจำกัด ในเรื่องการผลิตเนื่องจากในหนึ่งปีสามารถทำประมงได้ 4-5 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีมรสุม และปัญหาการขาดความอุดมสมบูรณ์ของปะการังเนื่องจากมีการระบายของเสียลงสู่ทะเล ทำให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำเค็มลดลงทุกปี จึงต้องมีการนำสัตว์น้ำเข้ามาจากที่อื่น ๆ

ปศุสัตว์
ในอำเภอเกาะสมุยมีการผลิตปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร กระบือ และโค แต่มีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอำเภออื่นๆ ในจังหวัด ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใช้บริโภคและเพื่อใช้แรงงาน ในครอบครัว มีจำนวนน้อยที่ทำการผลิตเพื่อการค้า ซึ่งเป็นการทำเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวมากกว่าประกอบเป็นอาชีพหลัก และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ทำให้ปริมาณสัตว์ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรและนักท่องเที่ยวและต้องมีการนำเข้ามาจากที่อื่น โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

การบริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างจริงจังใน พ.ศ.2529 โดยการกำหนด เป็นแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะสมุย ได้ส่งผลให้การท่องเที่ยวในเกาะสมุยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านจำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนโรงแรม ที่พัก และจำนวนเงินตราต่างประเทศที่หมุนเวียนในเกาะสมุย

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเดือนธันวาคม 2557 จำแนกตามด่านตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับ ด่าน 2557p 2556 % Δ
2557/2556
1 สุวรรณภูมิ 1,557,261 1,422,491 +9.47
2 ดอนเมือง 269,148 175,087 +53.72
3 อู่ตะเภา 3,475 5,720 -39.25
4 เชียงใหม่ 70,056 48,713 +43.81
5 หาดใหญ่ 9,009 7,574 +18.95
6 กระบี่ 58,145 29,533 +96.88
7 ภูเก็ต 347,799 333,502 +4.29
8 สมุย 20,797 17,202 +20.90
9 ท่าเรือกรุงเทพ 2,413 777 +210.55
10 ท่าเรือสมุทรปราการ 25 16 +56.25

ที่มา : สำนักตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว

หมายเหตุ : p ข้อมูลเบื้องต้น

สัญชาติของนักท่องเที่ยว จำนวน (ล้านคน) สัดส่วนต่อจำนวนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (ร้อยละ)
ชาวจีน 4.71 17.60 68.83
ชาวมาเลเซีย 3.00 11.21 17.29
ชาวรัสเซีย 1.74 6.50 31.93
ชาวญี่ปุ่น 1.54 5.75 11.96
ชาวเกาหลีใต้ 1.30 4.85 11.48
ชาวลาว 1.11 4.14 13.33
ชาวอินเดีย 1.05 3.93 3.61

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ มกราคม 2557

ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ เกาะสมุย (7 ปีย้อนหลัง)

ปี พ.ศ. นักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวม (คน) รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
2548 149,949 850,827 1,000,776 12,734.79
2549 84,310 755,766 840,076 14,001.28
2550 77,960 775,575 853,475 14,056.12
2551 72,826 666,578 739,404 15,279
2552 72,822 650,788 723,610 23,030.18
2553 141,040 652,140 793,180 14,685
2554 160,611 121,713 409,155 9,329
(*ถึงไตรมาส 2)

ที่มา : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2554)

ตารางแสดงสัญชาตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย 10 ลำดับแรก

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
ไทย ไทย ไทย
เยอรมนี อังกฤษ เยอรมนี
อังกฤษ เยอรมนี อังกฤษ
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี อิสราเอล
รัสเซีย อิสราเอล รัสเซีย
สวีเดน สวีเดน สวีเดน
อิตาลี รัสเซีย อิตาลี
สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์

ที่มา : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2553)

ตารางแสดงจำนวนโรงแรม/ห้องพักในปัจจุบัน (ที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย)

โรงแรม จำนวนห้อง จำนวนโรงแรม
โรงแรมขนาดเล็ก ต่ำกว่า 30 ห้อง 276
โรงแรมขนาดกลาง มากกว่า 30 ห้องแต่ไม่เกิน 100 ห้อง 168
โรงแรมขนาดใหญ่ มากกว่า 100 ห้อง 21
รวม   465

ที่มา : จากเว็บไซต์ SURATTS.COM/SURAT/INDEX.PHP ณ เดือน พฤษภาคม 2554

ในปี 2556 ยังคงเป็นปีที่ดีมากของเกาะสมุย โดยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โรงแรมและห้องพักบนเกาะสมุยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 85 อีกทั้งแนวโน้มการเติบโตของรายได้ยังมีทิศทางที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรก 2556 ที่ผ่านมา เกาะสมุยมีรายได้เฉลี่ยด้านการท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 14-16 หรือมียอดรายได้อยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บนเกาะสมุยมีจำนวนห้องพักประมาณ 16,000 ห้อง

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมของเอกชนในเกาะสมุยตั้งอยู่ในตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย ตำบลตลิ่งงาม ตำบลหน้าเมือง ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้มะพร้าว ผลิตน้ำแข็ง น้ำดื่ม ซ่อมเครื่องยนต์ ผลิตบล็อกและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ การหีบน้ำมันมะพร้าว มะพร้าวแห้ง ซึ่งอุตสาหกรรมทำน้ำแข็ง น้ำดื่มและทำคอนกรีตบล็อก เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงานสูง

สถาบันการเงิน

 1. ธนาคารพาณิชย์ 29 แห่ง
 2. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่เป็นธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
 3. สหกรณ์ 3 แห่ง

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

 1. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พื้นที่เกาะสมุยประมาณ 227 ตารางกิโลเมตร หรือ 142,031 ไร่นั้น เป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรมากที่สุด พื้นที่ทำสวนส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว มีพื้นที่ปลูก 84,310 ไร่ รองลงมาคือ ทุเรียน มีพื้นที่ปลูก 11,037 ไร่ โดยพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญมีเพียงป่าสงวน 2 แห่ง คือบริเวณน้ำตกหินลาดและบริเวณอุทยานน้ำตกหน้าเมือง
 2. การใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ส่วนการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรมมีกระจายอยู่รอบชายฝั่งทะเลรอบเกาะมีศูนย์กลางการปกครองและศูนย์รวมบริการหลักของธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่บริเวณตลาดหน้าทอนบนฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะ มีกลุ่มธุรกิจประเภทที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่มกระจายทั่วไปรอบเกาะปัจจุบันมีหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้าน ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่น้ำ ตำบลบ่อผุด และตำบลมะเร็ต
 3. การถือครองที่ดิน มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชน ดังนี้
  • โฉนดที่ดิน จำนวน 37,849 แปลง
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) จำนวน 12,573 แปลง
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) จำนวน 2,203 แปลง
  • หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) จำนวน 53 แปลง

ที่มา : http://www.kohsamuicity.go.th ข้อมูล ณ วันที่ทำการสืบค้น วันที่ 20 มกราคม 2558

5. การท่องเที่ยว

รายชื่อประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

สามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน
Bhutan China Cyprus Czech Republic Ethiopia Hungary
India Kazakstan Latvia Liechtenstien Lithuania Maldives
Mauritius Oman Poland Principality of Andorra Russia Republic of Bulgalia
Republic of Malta Romania Republic of San Marino Saudi-Arabia Slovak Slovenia
Taiwan Ukrane Uzbekistan      

รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา

สามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน
Australia Austria Bahrain Belgium Brazil Brunei Darussalam
Canada Czech Republic Denmark Estonia Finland France
Germany Greece Hong Kong Hungary Iceland Indonesia
Ireland Israel Italy Japan South Korea Kuwait
Luxembourg Liechtenstein Malaysia Monaco Netherlands New Zealand
Norway Oman Peru Philippines Portugal Poland
Qatar Singapore Slovak Slovenia Spain South Africa
Sweden Switzerland Turkey United Arab Emirates United Kingdom United States of America
Vietnam          

หมายเหตุ  

 • ถ้าเดินทางเข้ามาทางสนามบิน จะได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 30 วัน
 • ถ้าเดินทางเข้ามาทางพื้นดิน จะได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 15 วัน

ยกเว้น สัญชาติมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาทางด่านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จะได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 30 วัน (ตามคำสั่ง ตร.ที่ 778/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยเว้นการตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว)

หมายเหตุ : ประเทศที่ได้รับการตรวจลงตราเป็น ผ.30 เมื่อมายื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 7 วัน และสามารถยื่นขออยู่ต่อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

สามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน (*ประเทศที่เข้าร่วมโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC))
Australia* Brunei* Canada Chile* China* Hong Kong*
Indonesia* Japan* South Korea* Malaysia* Mexico* New Zealand*
Papua New Guinea* Peru* Philippines* Russia Singapore* Taiwan*
Vietnam* United States of America*        

รายชื่อประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

สามารถพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน
Cambodia

สามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
Hong Kong Macau Mongolia Vietnam Laos Russia

สามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน
Brazil* Chile South Korea* Peru* Argentina

*สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ

สามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
Cambodia China Laos Mongolia Myanmar Oman Vietnam

รายชื่อประเทศที่ต้องมีใบสำคัญรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
Angola Argentina Benin Bolivia Brazil
Burknan Faso Burundi Cameron Central Africa Chad
Columbia Congo C?te d'Ivoire Ecuador Equatorial Guin
Ethiopia French-Guiana Gabon Gambia Ghana
Guinea Guyana Guinea Bissau Kenya Liberia
Mali Mauritania Niger Negeria Panama
Peru Paraguay Rwanda Senegal Sao Tome & Principe
Sierra Leone Somalia Sudan Suriname Tanzania
Togo Trinida & Tobago Uganda Venezuela Zaire

ที่มา : http://www.immigration.go.th/nov2004/base.php?page=voa

6. สถานที่ท่องเที่ยว

ชายหาดและเกาะต่างๆ ในเกาะสมุย

เกาะสมุย มีชายหาดที่สวยงามอยู่หลายๆ แห่ง ชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมพักผ่อนกันคือ หาดเฉวง และ หาดละไม นับว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะ และยังมีอีกหลายๆ หาดที่น่าสนใจอีก เช่น หาดหน้าทอน หาดท้องยาง หาดท้องตะเคียน และ หาดเชิงมน เป็นต้น ชวนให้คุณมาสัมผัสกับบรรยากาศที่มีสายลมและแสงแดด มองเห็นชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล ต้นมะพร้าวริมชายหาด และน้ำทะเลสวยใส นอกจากชายหาดแล้ว รอบเกาะสมุยยังมีเกาะต่างๆล้อมรอบหลายเกาะ โดยเฉพาะเกาะขึ้นชื่ออย่าง เกาะนางยวน และเกาะเต่า ที่เต็มไปความสวยงามของธรรมชาติรอบขุนเขาทะเล อีกทั้งแหล่งดำน้ำที่ติดอันดับโลกอยู่หลายจุดกระจายกันไป ทั้งจุดที่เป็นกองหินใต้น้ำ หรือจะเป็นจุดแนวปะการังชายฝั่ง ที่รับรองได้ว่าคุณจะได้ประสบการณ์ดำน้ำที่แสนประทับใจจนอยากจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน

แนะนำชายหาดและเกาะ

ชายหาด
1. หาดบางปอ
สถานที่ตั้ง : ทางทิศเหนือของเกาะสมุย
เป็นหาดที่มีขนาดเล็กที่เงียบสงบ น้ำทะเลสีใส มีหินอยู่ใต้น้ำเป็นจำนวนมาก บริเวณหาดยังมีรีสอร์ทห้องพักไม่มากนัก มีร้านอาหารอร่อยๆ อยู่ตามแนวชายหาด
2. หาดพระใหญ่
สถานที่ตั้ง : ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย
หาดพระใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อว่า "หาดบางรัก" คือหาดเดียวกัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุยมีหาดทรายที่เรียบ สามารถว่ายน้ำได้และปลอดภัยสำหรับเด็ก จุดนี้คุณจะสามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของหาดพระใหญ่และเกาะพะงันได้เป็นอย่างดี บริเวณนี้จะเงียบสงบ แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกัน เช่น ร้านอาหารบาร์และแหล่งช้อปปิ้ง
3. หาดบ่อผุด
สถานที่ตั้ง : ทางทิศเหนือของเกาะสมุย
หาดบ่อผุด ประกอบด้วยฟิชเชอร์แมนวิลเลจ และชายหาดทางฝั่งตะวันตกของเกาะสมุย ชายหาดเหล่านี้จะมีหมู่บ้านเล็กๆ อาศัยอยู่และชายหาดบริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การว่ายน้ำ แต่จะมีบริษัทนำเที่ยวมากมายตั้งอยู่บริเวณนี้เพื่อจะจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังเกาะอื่นๆ ใกล้เคียง ที่หมู่บ้านแห่งนี้ จะมีร้านอาหาร ร้านค้ารวมทั้งร้านกาแฟและบาร์ มากมายไว้บริการคุณ
4. หาดเฉวง
สถานที่ตั้ง : ทางทิศตะวันออกของเกาะสมุย
หาดเฉวง หาดสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและหลงใหลสีสันยามค่ำคืน เป็นหาดทรายยาวประมาณ 6 กิโลเมตร และเป็นหาดที่ได้รับความนิยมมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ระดับน้ำไม่ลึกมากนัก จัดเป็นหาดทรายที่สวยงามมากแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืน ร้านอาหาร โรงแรมและที่พักในบริเวณหาดนี้มากมาย
5. หาดเชิงมน
สถานที่ตั้ง : ทางทิศเหนือของเกาะสมุย
ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย พื้นที่เหล่านี้เงียบสงบ มีบ้านพักส่วนตัวมากมาย มากพอๆกับโรงแรมทุกระดับ ที่นี่เหมาะสำหรับการพักผ่อน และแค่เพียงภายใน 10 นาที คุณสามารถไปยังหาดเฉวงเพื่อช้อปปิ้งหรือเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆได้อย่างง่ายดาย
6. อ่าวปะการัง
สถานที่ตั้ง : ระหว่างหาดเฉวงและหาดละไม
ตั้งอยู่ระหว่างหาดเฉวงและหาดละไม เป็นชายหาดเล็กๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเงียบสงบและต้องการผ่อนคลาย มีรีสอร์ทตั้งอยู่ตลอดแนวชายหาด เป็นแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ และเป็นจุดดำน้ำชมปะการังที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของเกาะสมุย
7. หาดละไม
สถานที่ตั้ง : ทางทิศใต้ของหาดเฉวง
หาดละไม หาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะสมุยรองจากหาดเฉวง เป็นหาดทรายที่มีลักษณะหยาบกว่าหาดเฉวงเล็กน้อย แต่ระดับน้ำทะเลจะลึก และเป็นที่นิยมสำหรับการว่ายน้ำ นอกจากนี้ ในหาดละไมยังมีแหล่งบันเทิงในการท่องเที่ยวยามค่ำคืนอีกด้วย หาดมีพื้นที่เยอะกว่าหาดเฉวง จึงทำให้สามารถเดินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนั่นคือหินตา หินยายที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหาดละไมอีกด้วย
8. หาดลิปะน้อย
สถานที่ตั้ง : ทางทิศตะวันตกของเกาะสมุย
หาดลิปะน้อย ตั้งอยู่บนชายหาดด้านฝั่งตะวันตกของเกาะสมุย เป็นชายหาดที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่มากยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนัก เหมาะแก่การพักผ่อนริมหาด หรือดำน้ำดูปะการัง จากหาดทรายท่านสามารถมองวิวทิวทัศน์ ท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ชายหาดปลอดภัยสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่พักยังมีบริการไม่มากนัก ณ ชายหาดแห่งนี้
9. หาดแม่น้ำ
สถานที่ตั้ง : ทางทิศเหนือของเกาะสมุย
หาดแม่น้ำ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสมุย ความยาวของหาดประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่เงียบสงบ น้ำทะเลใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ แต่บางช่วงต้องระมัดระวังเนื่องจากเป็นทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก จากหาดแม่น้ำ จะมองเห็นภาพสวยๆ ในมุมมองต่างๆ ของวัดหน้าพระลาน และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้เช่นกัน บริเวณหาดแม่น้ำไม่มีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงในยามค่ำคืนมากเท่าไหร่ จึงเหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนกันเป็นครอบครัว หรือสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวได้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารอร่อยใกล้หาดหลายแห่ง
10. หาดตลิ่งงาม
สถานที่ตั้ง : ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสมุย
หาดตลิ่งงาม ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสมุย เดินทางจากสนามบินประมาณ 45 นาที และจากหาดเฉวงประมาณ 40 นาที เป็นชายหาดที่เงียบสงบ เป็นหาดขึ้นชื่อในการชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดบนเกาะ เนื่องจากด้านหน้าของหาดเป็นที่ตั้งของเกาะสี่เกาะห้า ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกจะสามารถมองเห็นภาพของดวงอาทิตย์ตกลงระหว่างกลางเกาะทั้งสอง และจมหายไปในทะเลเป็นภาพที่สวยงามมาก ในช่วงเย็นหาดแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงกลางวันยังสามารถเช่าเหมาเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะสี่-เกาะห้า ดำน้ำชมปะการัง หรือจะเลือกพักผ่อนด้วยการตกปลาก็ยังได้
11. หาดท้องตะเคียน
สถานที่ตั้ง : ระหว่างหาดเฉวงและหาดละไม
หาดท้องตะเคียน เป็นหาดเล็กๆ อยู่ระหว่างหาดเฉวงและหาดละไม ตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรม คอรัล โคฟ มองเห็นวิวที่สวยงามของท้องทะเลสีฟ้าใสราวคริสตัล หาดทรายขาวสะอาด และมีโขดหินสวยๆ กระจายตัวอยู่ตามแนวหาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

เกาะ
1. หมู่เกาะอ่างทอง
สถานที่ตั้ง : ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสมุย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติทางทะเล หมู่เกาะอ่างทองนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งมีทิวทัศน์และบรรยากาศอย่างเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากเกาะอื่น ๆ อีกทั้งความงดงามของทะเลสีเขียวมรกตโอบล้อมด้วยขุนเขาในหมู่เกาะต่างๆ นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของทะเลอ่าวไทยเลยก็ว่าได้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 50 เกาะ ซึ่งมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป โดยเฉพาะเกาะวัวตาหลับ และเกาะแม่เกาะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของหมู่เกาะอ่างทอง แต่อาจจะต้องแลกกับการเดินทางลำบากและและเหนื่อยล้า เพราะในการขึ้นไปยังจุดชมทิวทัศน์บนยอดเขา ซึ่งมีความสูงชันระยะทางประมาณ 500 เมตร ถึงจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทั้งหมดที่ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวด้วยรูปร่างต่างๆ แปลกตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ที่สำคัญคือ ปลาทู และยังอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำ เช่น ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น ปลาสินสมุทร ปลานกแก้ว ปลากระเบนทอง ปลาฉลามหูดำ ปลาเม่นลายเสือ ปลากะพง ปลาเก๋า ปลิงทะเล ปูม้า กัลปังหา แส้ทะเล หอยมือเสือ หอยนางรม และปะการังที่สวยงามซึ่งได้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่จำนวนมาก
2. เกาะมัดสุม
สถานที่ตั้ง : ทางทิศใต้ของเกาะแตน
เกาะมัดสุม อยู่ทางตอนใต้ของเกาะแตน ตรงกันข้ามกับชายหาดของวัดเจดีย์แหลมสอ ซึ่งเป็นเกาะที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในวันเดียว ชายหาดยาวนี้เป็นที่โปรดปรานของคนท้องถิ่นสำหรับนำอาหารมานั่งพักรับประทานกันนอกบ้าน และบ่อยครั้งที่จะพบกลุ่มนักเรียนมาตั้งแคมป์บนหาด หรือร้องเพลงรอบกองไฟ
3. เกาะนางยวน
สถานที่ตั้ง : ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเต่า
เกาะนางยวนเป็นเกาะที่ค่อนข้างแตกต่างจากเกาะอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเกาะส่วนตัวเล็กๆ ที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะเต่า เกาะนางยวนถือเป็นมนต์เสน่ห์แห่งทะเลอ่าวไทยทางตอนใต้ รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติและเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ให้กลายเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนอันแสนพิเศษที่คุณห้ามพลาด ทั้งรีสอร์ทและบังกะโลที่ให้ความสะดวก กระจายอยู่ตามชายหาดต่างๆ ของเกาะ

เกาะนางยวน เป็นหาดทรายที่เกิดจากธรรมชาติของกระแสน้ำจนเกิดเป็นเกาะเล็กๆ 3 เกาะที่เชื่อมต่อด้วยหาดทรายสีขาว 3 สาย ซึ่งทำให้เกาะนี้โดดเด่นและแตกต่างจากเกาะอื่นๆ ทั้งรีสอร์ทและบังกะโลสถาปนิกได้ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วสำหรับการสร้างและออกแบบรีสอร์ทให้สอดคล้องกับแนวหินที่เรียงรายบนเกาะ หรือบนชวากทะเลเพื่อความเป็นส่วนตัวและเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันสวยงาม

นอกจากนี้ เกาะนางยวนยังเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย มีจุดดำน้ำมากกว่า 15 จุด ซึ้งตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ดำน้ำ เหมาะสำหรับนักดำน้ำทุกระดับ ด้วยระดับความลึกตั้งแต่ 30 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีปะการังอ่อน - แข็ง ดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม รวมไปถึงกัลปังหา แส้ทะเลและปลาการ์ตูนให้เห็นเรื่อยๆ ถ้าโชคดีก็จะได้เห็นฉลามวาฬและเต่าทะเล มักพบบ่อยช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม และถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลที่ดีที่สุดสำหรับการดำน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำกำลังอุ่นและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่หาดูได้ยาก
4. เกาะพะงัน
สถานที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-พะงัน
กาะพะงันเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะบริเวณหาดริ้น ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เป็นประจำทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ทว่าในช่วงเวลาอื่นๆ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศก็ยังนิยมเดินทางไปเยือนเกาะพะงันกันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะพะงันนอกจากชายหาดอันสวยสดงดงามและน้ำทะเลสีครามแล้ว ยังมีธรรมชาติมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ขุนเขา หรือชมวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าวและชาวประมงพื้นบ้าน ที่ยังคงพบเห็นได้ที่บ้านโฉลกหลำด้วยความหลากหลายครบรสของแหล่งท่องเที่ยว เกาะพะงันจึงเป็นสถานที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศไม่ควรพลาด
5. เกาะส้ม
สถานที่ตั้ง : ทางทิศเหนือของเกาะสมุย
เกาะส้ม เกาะของเอกชน ตั้งอยู่ห่างจากเกาะสมุยเพียง 600 เมตร เป็นเกาะส่วนตัวขนาดเล็ก บรรยากาศสวยงาม หาดทรายน้ำทะเลสวยใส เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัวและความสงบ สำหรับรีสอร์ทและที่พักมีไม่มากนัก
6. เกาะแตน
สถานที่ตั้ง : ทางทิศใต้ของเกาะสมุย
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย เป็นเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย ทางฝั่งตะวันออกเป็นชายหาดยาวขนานกับแนวปะการังชายฝั่ง เรียกว่า อ่าวออก ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นอ่าวปิด มีป่าชายเลนไม่กว้างนักและหาดหิน เรียกว่า อ่าวตก มีแนวปะการังและชายฝั่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สิ่งที่น่าสนใจบนเกาะนี้คือไม่มีสุนัขอาศัยอยู่บนเกาะ มีการสันนิฐานกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเพราะเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพารักษ์ไม่ต้องการสุนัข หรือการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เช่น เกาะแตน มีคลื่นเสียง สนามแม่เหล็ก หรือเชื้อโรคบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อสุนัข เป็นต้น จนไม่มีใครกล้าจะนำสุนัขมาลองเลี้ยงดู เพราะไม่เคยมีสุนัขตัวไหนมีชีวิตอยู่รอดได้ นอกจากนั้นบริเวณเกาะใกล้เคียง เช่น เกาะมัดสุม เกาะมดแดง มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามสามารถดำน้ำตื้นได้ บนเกาะมีที่พักบริการ

นอกจากความสมบูรณ์ของป่าและธรรมชาติบนเกาะแล้ว เกาะแตนยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 4 เส้นทาง ซึ่งทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวจะเห็นความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและความเป็นอยู่ของชาวเกาะแตน โดยเฉพาะ 3 เส้นทางแรกจะได้พบกับนกหลากชนิดที่อาศัยอยู่บนเกาะแตน จึงควรที่จะเตรียมกล้องส่องดูนก กล้องถ่ายรูป และสมุดบันทึกติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นการบันทึกความทรงจำและความประทับใจที่ได้พบ สำหรับเส้นทางที่ 4 เป็นเส้นทางทางทะเล จะได้พบความสวยงามของใต้ทะเลและชายฝั่งของเกาะแตนทั้งบนบกและในน้ำ เส้นทางทั้ง 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติสายตะวันตก เส้นทางศึกษาธรรมชาติสายใต้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติสายเหนือ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางทะเล
7. เกาะเต่า
สถานที่ตั้ง : ทางทิศเหนือของเกาะพะงัน
เกาะเต่าเป็นเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็น “เกาะสวรรค์กลางทะเลอ่าวไทย” เนื่องจากเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกขนาดใหญ่และสวยงาม อันเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลากชนิดจำนวนมาก เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง ที่นักดำน้ำทั่วโลกต่างพากันหมุนเวียนมาเยี่ยมเยือนและสัมผัสกับโลกใต้ทะเลของเกาะสวรรค์แห่งนี้ ปัจจุบันจึงมีโรงเรียนสอนดำน้ำหลายแห่งมาเปิดกิจการบนเกาะ และมีโรงเรียนสอนดำน้ำจากที่อื่นๆ นิยมแวะเวียนมาใช้เกาะเต่าเป็นสถานที่ฝึกสอนกันอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เกาะเต่ายังมีหาดทรายขาวละเอียดที่สะอาดบริสุทธิ์ สวยงาม และสงบเงียบ อีกหลายแห่งรอบเกาะ ที่เติมเต็มให้เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสมกับฉายา “เกาะสวรรค์” และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคและของประเทศ

ที่มา : http://www.sawadee.co.th/samui/beaches-islands.html


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.