This printed article is located at https://www.samuiairportpropertyfund.com/fund_overview.html

Fund Overview

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ประเภทกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วัน นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม
นโยบายการลงทุน ในการลงทุนครั้งแรกกองทุนรวมจะทำการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในทรัพย์สินที่เช่า ได้แก่ ที่ดิน ทางวิ่งและลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า ซึ่งปัจจุบันใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย โดยการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาว และสัญญาตกลงกระทำการ (Undertaking Agreement) กับบางกอกแอร์เวย์ส ในขณะเดียวกันกองทุนรวมประสงค์ที่จะจัดหาผลประโยชน์จากการลงทุนโดยการเข้าทำสัญญาสนามบินสมุยซึ่งประกอบไปด้วยสัญญาเช่าช่วงสำหรับทรัพย์สินที่เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี (พร้อมคำมั่นจะเช่าเป็นระยะเวลา 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี) และสัญญาให้บริการระบบเป็นระยะเวลา 30 ปี
วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 พฤศจิกายน 2549
จำนวนเงินทุนโครงการ (ล้านบาท) ไม่เกิน 10,500,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยล้านบาท)
จำนวนหน่วยลงทุน (ล้านหน่วย) ไม่เกิน 10,500,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10.00 บาท (สิบบาท)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละสี่ครั้ง

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของกำไรสุทธิประจำปี ที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ ทั้งนี้กำไรสุทธิและกำไรสะสมดังกล่าวข้างต้นไม่รวมรายการ การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนในจำนวนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อทรัพย์สินของกองทุนรวม
  1. การจ่ายเงินปันผลตามข้อ (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

  2. การจ่ายเงินปันผลตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจ่ายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ในการพิจารณาจ่ายปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน

ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในทรัพย์สินที่เช่า อันได้แก่ ที่ดินที่เช่า ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า โดยปัจจุบันได้ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุย โดยกองทุนรวมประสงค์จะเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 30 ปี รายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่าสรุปได้ดังนี้

(ก) ที่ดินที่เช่า
ที่ดินที่เช่าตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 449-3-83.8 ไร่ 179,983.8 ตารางวา หรือประมาณ 719,935.2 ตร.ม. ซึ่งประกอบไปด้วย โฉนดที่ดิน จำนวน 29 ฉบับ และ น.ส. 3 ก. จำนวน 19 ฉบับ

(ข) ทางวิ่งของเครื่องบิน
ทางวิ่งของเครื่องบินมีความกว้าง 45 เมตร ยาว 2,060 เมตร และมีทางวิ่งเผื่อ (overrun) ด้านละ 100 เมตร ซึ่งถมด้วยหินคลุกพร้อมปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ ปัจจุบันสนามบินสมุยได้รับอนุญาตให้รองรับเครื่องบินประเภท ATR 72-500 และ Boeing 717-200 ได้

(ค) ลานจอดเครื่องบิน
ลานจอดเครื่องบินถาวรมีขนาดกว้าง 125 เมตร ยาว 150 เมตร จำนวน 2 ลาน ซึ่งสามารถนำเครื่องบินประเภท ATR 72-500 จำนวน 4 ลำ และ Boeing 717-200 จำนวน 4 ลำ เข้าจอดได้

(ง) อาคารผู้โดยสารปัจจุบัน
อาคารผู้โดยสารปัจจุบัน และอาคารสนับสนุนต่างๆ ที่เปิดดำเนินการอยู่ปัจจุบันบนพื้นที่ประมาณ 1,939 ตร.ม. ประกอบไปด้วย อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารสนับสนุนต่างๆ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และร้านค้าปลีก โดยสภาพทั่วไปเป็นโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงแฝก และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดมัน ซึ่งคงบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของเกาะสมุย

(จ) อาคารผู้โดยสารใหม่
อาคารผู้โดยสารใหม่ และอาคารสนับสนุนมีพื้นที่รวมประมาณ 7,905 ตร.ม. ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน โดยอาคารผู้โดยสารใหม่จะประกอบไปด้วยอาคารหลัก เช่น อาคารตรวจรับบัตรโดยสารภายในประเทศ อาคารตรวจรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ร้านค้าปลีกย่อย อาคารตรวจรักษาความปลอดภัย อาคารให้บริการผู้โดยสาร ทั้งนี้ คาดว่าอาคารผู้โดยสารใหม่จะเปิดให้บริการได้บางส่วน ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550

ผู้เช่าช่วง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่จัดตั้งกองทุนรวม
บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จำกัด

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.