แจ้งความประสงค์โอนเงินปันผลเข้าบัญชี
|

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

หากท่านประสงค์รับเงินปันผลโอนเข้าบัญชี โปรดดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร 1 ชุด ดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์ม แก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย (E1.1) พร้อมลงนาม (Download Form)
  2. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหน่วย/ผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล) พร้อมลงนามรับรอง
    • สำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ในนามผู้ถือหน่วย พร้อมลงนามรับรอง
    • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
    (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หลังแบบฟอร์ม)

โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ทีมบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
e-mail : customerservice@phatraasset.com
Fax. 02-305-9803
และเอกสารฉบับจริงทั้งชุด ส่งทางไปรษณีย์ถึง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310